De samenwerking tussen professionals op de post stimuleren

Veel huisartsenposten hebben een klein team. Benutten jullie elkaars kwaliteiten goed of ben je vooral ‘alleen’ aan het werk? Pakken de medewerkers ook hun verantwoordelijkheid of is de leidinggevende vooral de dagelijkse problemen aan het oplossen?

Het subtiele verschil tussen samen werken en samenwerken geeft uiting aan een veranderingsproces binnen veel posten. Wanneer het team groter wordt verandert de behoefte aan werkafspraken en overlegvormen. Hoe voer je als leidinggevende begeleidende, coördinerende taken uit zodat deze als ondersteunend en helpend worden ervaren door de rest van het team? En hoe werk je als team goed en tegelijk plezierig en effectief samen?

Ook voor goede en veilige triage is meer nodig dan een triagegesprek dat aan de voorwaarden voldoet. De afstemming tussen huisarts en triagist, in het overleg en via de autorisatie (registratie), is cruciaal om de veiligheid te borgen. Vandaar dat wij in onze trainingen voor huisartsen, al dan niet in de rol van regiearts, en triagisten, aandacht schenken aan en handvatten aanreiken om de gewenste randvoorwaarden voor goede en veilige triage te scheppen.

Triage is ‘het maken van een verantwoorde inschatting van de urgentie van klacht en hulpvraag, in goed contact met de beller’. Om veilig en goed te kunnen triëren formuleren wij 3 belangrijke voorwaarden:

  • Een open orientatie op de (toestand en hulpvraag van de) beller;
  • Het bewust bezig zijn met de urgentie;
  • Het bewust bezig zijn met het achterhalen van de hulpvraag (in het besef dat dit het achterliggende motief van de beller is

Wij noemen dit BOUW ©: Bewust Open bezig met de Urgentie en het Waarom.

De bovengenoemde voorwaarden staan voortdurend onder druk. Het is voor iedereen lastig om zich elk gesprek opnieuw open – zonder aannames, oordelen en diagnoses – te oriënteren op wat de beller presenteert. Daarnaast wordt het bewust bezig zijn met de urgentie soms gehinderd door diagnoses, van de betrokken huisarts en/of van de triagist zelf. Tenslotte gaat de hulpvraag, zijnde het motief van de beller om contact op te nemen met de HAP, vaak schuil achter gedrag dat de triagist als onprettig ervaart.


Neem contact met ons op voor meer informatie over onze trainingen voor huisartsen en triagisten op het gebied van Urgentiegerichte Triage.